Terminarz i cennik Napisz do nas Bądź na bieżąco!

Egzamin SEP pytania i odpowiedzi

 • Egzamin SEP pytania i odpowiedzi chomikuj

Egzamin SEP G1 jest jedyną legalna forma zdobycia uprawnień elektrycznych. Sprawdzenie wiedzy poprzedza kilkugodzinny kurs. Uprawnienia zwiększają atrakcyjność na rynku pracy, podnoszą szansę awansu. Kwalifikacje muszą być odnawiane co 5 lat.

Egzamin SEP

Kursy przygotowujące do egzaminu SEP (Stowarzyszenie Elektryków Polskich) odbywają się na terenie całego kraju. Można także odbyć szkolenie SEP online. Nauka trwa zaledwie kilka godzin, warunkiem koniecznym uzyskania uprawnień jest zdanie egzaminu. Pozytywny wynik skutkuje otrzymaniem świadectwa kwalifikacyjnego. Uprawnienia są ważne 5 lat, po tym okresie należy je odnowić.

Egzamin SEP G1 pytania i odpowiedzi

Pytania egzaminacyjne są bardzo różne i wymagają zdobycia podstawowej wiedzy z zakresu elektryki.

Pytania i odpowiedzi z egzaminu SEP, kilka przykładów:

Kiedy może wystąpić napięcie krokowe i jak można ograniczyć jego wpływ na nasz organizm, poruszając się w jego zasięgu?

Jeżeli przewód sieci wysokiego napięcia dotyka ziemi, a porażony znajduje się w odległości mniejszej niż kilka metrów od tego miejsca. Poruszając się należy stąpać drobnymi krokami, tak aby stopy były stale jedna tuż przy drugiej.

Czy wyłącznik nadprądowy typu S służą do zabezpieczenia człowieka przed porażeniem prądem elektrycznym?

Nie, służy do zabezpieczenia instalacji lub urządzenia przed przeciążeniem i przegrzaniem.

Co powinna zawierać instrukcja eksploatacji?

 • charakterystykę urządzeń energetycznych – opis i dane techniczne,
 • opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań,
 • zestaw rysunków, schematów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem,
 • opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia,
 • zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia,
 • wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów,
 • wymagania w zakresie przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia.

Kto to osoba uprawniona?

To osoba posiadająca kwalifikacje uzyskane na podstawie przepisów Prawa Energetycznego.

Jakie są przyczyny powstawania pożaru?

 • niewłaściwe przechowywanie i stosowanie środków łatwopalnych,
 • niewłaściwa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych,
 • nieprzestrzeganie instrukcji przeciwpożarowych.

Jaką gaśnicą można bez ryzyka porażenia prądem gasić palące się urządzenia elektroenergetyczne?

Do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu nie większym jak 1kV stosujemy gaśnice śniegowe i proszkowe powyżej 1kV gaśnicami z oznaczeniem do gaszenia powyżej 1kV.

Jak można zobaczyć pytania są bardzo różne, przypominamy, że egzamin SEP poprzedza kurs SEP G1 do 1kv.

Rodzaje uprawnień SEP:

 • Uprawnienia G1 – skierowane są dla wszystkich osób, które zajmują się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
 • Uprawnienia G2 – cieplne– przeznaczone są dla zajmujących się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.
 • Uprawnienia G3 – gazowe– dedykowane są zajmującym się eksploatacją lub dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe.

Najpopularniejsze i najczęściej wymagane są uprawnienia G1. Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu:

 • muszą mieć ukończone 18 lat,
 • posiadać co najmniej wykształcenie podstawowe.

Często do kursu przystępują praktycy, ale szkolenie pozwala na usystematyzowanie wiedzy. Uczestnicy profesjonalnych zajęć dostają potrzebne materiały, czasem nawet filmiki.